ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ: ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗАШТИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Во компанијата Аутомотив Груп, ул.Скупи бр. 14,1000 Скопје вашата приватност е наш приоритет во исполнувањето на вашите желби и потреби. Ние постојано развиваме нови организациски и технички мерки за да бидеме сигурни дека вашите лични податоци се обработуваат безбедно и дека ја заштитуваме вашата приватност и ви овозможиме да ги остварувате вашите права според сегашната регулатива (ЕU) 2016/679 на Европскиот парламент и  Советот од 27 април 2016 година за заштитата на поединците во однос на обработката на личните податоци и слободното движење на таквите податоци и укинувањето на Директивата 95/46 / ЕZ (Општа регулатива за заштита на податоците).

Главната цел на овој документ е да ве информира за податоците што ги собираме, како тие се обработуваат и како влијаат на вас, односно за заштита на правата што ви ги дава законската регулатива и ги обезбедува Менаџерот за обработка на податоците (одговорното лице).

1. КОЈ УПРАВУВА СО ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

Со вашите лични податоци управува и обработува Бојан Куциноски (во натамошниот текст: Менаџер за обработка на информации (одговорно лице) или ние, правно лице што ги застапува брендовите Renault, Dacia, Nissan на пазарот.

Аутомотив Груп , ул.Скупи бр.14,1000 Скопје  

За какви било прашања во врска со обработката на податоците или вашите права, контактирајте ја овластената личност за заштита на податоци: e-mail:  bojan.kucinoski@renault.mk.

2. КАКО СЕ КОРИСТАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ?

Вашите лични информации ги собираме кога ќе потполните формулар на нашата веб-страница, кога контактирате со нас преку е-пошта, телефон, кога посетувате овластен салон или услуга или на некој друг начин.

Вие одговарате за вистинитоста и точноста на личните информации што ни ги давате.

Ние ги користиме вашите лични информации за разни намени:
 
 

Цел

Правна основа

Управување со вашите барања што можете да ни ги дадете на кој било начин (преку е-пошта, телефон, нашата веб-страница, преку социјалните мрежи), како што се: Барање за ТЕСТ возење,  датум на преглед на услуга, за комерцијална понуда, за проценка на трошоците за поправка , информации за нови и користени возила  итн ...

Оваа обработка на податоци е неопходна и е оправдана со пред договорниот однос што произлегува од вашето барање.

Управување со нашите деловни односи: извршување набавка на возила/ резервни делови/додатоци/услуги за поправка и одржување на возила (нарачка, фактура ...), како и извршување на договори за одржување, договори за продолжена гаранција, помош на пат (Nissan Помош).

Оваа обработка на податоци е оправдана со примена на договорот што го имате со нас.

Отповикување на возило.

Оваа обработка на податоци е во согласност со нашите законски обврски.

Управување со вашето барање (жалби, рекламации).

Оваа обработка на податоци се заснова на нашиот легитимен интерес (подобрување на нашите производи и услуги и спречување на започнување на судска постапка).

Управување со снимките на вашите повици.

Оваа обработка на податоци се заснова на нашиот легитимен интерес (обезбедување докази за нашата деловна комуникација). На истата можете да се спротивставите.

Спроведување активности поврзани со анкети за задоволство и студии за нашите производи и услуги, како и студии за развој на нашите нови производи и услуги.

Оваа обработка на податоци се заснова на нашиот легитимен интерес (подобрување на нашите производи и услуги).

Следење на влијание на нашите активности (известување).

Оваа обработка на податоци се заснова на нашиот легитимен интерес (мерење на влијанието на нашиот бизнис и подобрување на нашите производи и услуги).

Управувајте со ваше учество на настани,натпревари и слично.

Оваа обработка на податоци се заснова на нашиот легитимен интерес (организација на настани).

Со ваша согласност, како што налага законот, ве контактираме преку редовна пошта, телефон или е-пошта за персонализирани промотивни пораки, вклучително и новости за нашите производи, специјални понуди за набавка или одржување на возила, покани за настани или покани за учество на наградни игри.

Оваа обработка на податоци се заснова на ваша експресна согласност и / или доколку е дозволено без ваша согласност, на наш легитимен интерес (да обезбедиме релевантна содржина, да ги продлабочиме договорните односи со постојните клиенти на нашите производи и услуги)

Одговарање на вашите барања за права поврзани со вашите лични податоци (видете дел „5.Кои се вашите права?“)

Оваа обработка на податоци се заснова на нашите законски обврски и вклучува проверка на вашиот идентитет.

Општо земено, ние се обврзуваме да собираме само лични податоци потребни за некоја цел за која ги обработуваме истите.

Одредени информации за онлајн формуларите на кои ни ги испраќате вашите барања се означени како задолжителни. Од нив се бара да склучат договор или треба да ги исполнуваат вашите барања или да ги исполнуваат нашите законски или договорни обврски. Доколку не сакате да ги дадете бараните информации, нема да можеме да ги обработиме вашите барања. Целта на другите информации е да ве запознаеме подобро, особено кога ви испраќаме прилагодени промотивни пораки и затоа тие се опционални и вие слободно ги потполнувате или не. Вие исто така имате право да побарате бришење на податоците од нашата база на податоци во кое било време.

Ако сте клиент на нашите производи или услуги, може да ви испратиме информации за новитети или придобивки неколку пати годишно преку редовна пошта или е-пошта, засновани врз наш легитимен интерес - освен во случај на изречена жалба или отповикување, за да ги зајакнеме нашите односи и вашата доверба кон нас и лојалност.

Секоја обработка на вашите лични податоци што го надминува нашиот легитимен интерес ќе се одвива само со ваша експресна согласност за директен маркетинг со цел да ви понудиме привлечни понуди. Доколку сакате да добивате персонализирани продажни понуди и попусти, бараме ваша согласност затоа што сакаме да ви ги испратиме само најважните понуди прилагодени на вашите потреби и кои навистина ќе ве интересираат.

Ако сте клиент на нашите производи или услуги, може да ве контактираме откако ќе земете ново возило или посетете сервисен центар заснован врз наш легитимен интерес - освен во случај на изречена жалба или повлекување - и да ве прашаме за тоа дали и колку сте задоволни од нашите услуги.

Врз основа на вашите лични информации (оние што директно ни ги давате и оние што ги добиваме од нашите партнери, како и оние што ги собираме автоматски за време на вашите посети на нашите веб-страници или за време на користењето на нашите мобилни апликации врз основа на ваша согласност како што се демографски, социографски податоци и податоци за однесувањето, пол, возраст, место на живеење, фреквенција, начин и време на употреба на услуги, веб-страници и апликации, навики за купување во минатото, локација или идентификација на Интернет), може да се засноваме на нашиот легитимен интерес - освен во случај на изречен приговор или укинување , развиваме комерцијални профили, сегменти на клиенти кои ни овозможуваат попрецизно да ги процениме и предвидиме вашите лични преференции и / или интереси за нашите производи и услуги. Подоброто знаење ни овозможува да ви понудиме прилагодени производи или услуги врз основа на ваша согласност и подобро да ве услужиме. Профилирањето не е основа за какво било автоматско одлучување за содржината на пораките што ви ги испраќаме.

Кога сте во контакт со нашиот центар за повици, нашата цел е најдобро да ги исполниме вашите барања. Да обезбедиме докази за нашата деловна комуникација, вашите повици може да бидат снимени и зачувани во согласност со законот. Сепак, на ова имате право да се спротивставите.

3. КОИ ПОДАТОЦИ СЕ ОНИЕ КОИ СЕ СОБИРААТ?

Личните податоци се информациите што можат да се користат за идентификување на физичко лице. Покрај „типичните“ информации за идентификација, како што се: име, адреса, е-пошта или телефон, тука спаѓаат и техничките информации што може да се доделат на некое лице, како што е IP-адреса.

o Податоци за лична идентификација, на пример: име, презиме, адреса, е-пошта, телефонски број, ЕМБГ, датум на раѓање;

o  Информации за набавка, на пример: број на договор за набавка, датум на договор, број на фактура, датум на фактура;

o  Информации за сопственоста на возилото, на пример: вид на договор за одржување, датум на склучување на договорот, датум на истекување на договорот;

o Детали за контакт со клиентите, на пример: вид на барање за информации или жалба, датум на барање;

o Информации за маркетинг, на пример: вид на маркетинг активност во која сте биле вклучени, датум на контакт, податоци собрани на веб-страници и / или во мобилни апликации, поврзани податоци;

o  Податоци за возилото (при сопственост на возилото), на пример: марка и модел на возило, датум на прва регистрација, датум на набавка, број на шасија (VIN), информации за сервисирање на возила, вид на услуга (одржување, поправка ...), датум на услуга, податоци за врска на возилото.

Всушност, сите лични податоци се доброволни, освен ако не ни се потребни заради склучување договор, исполнување на вашите барања или извршување функционалност за време на вашата посета на нашата веб-страница, и без такви податоци не е можно реализирање на наведените цели.


Податоци, кои ги собираме автоматски

Ние и нашите партнери користиме различни технологии за да собираме и чуваме информации за вашите посети на нашите веб-страници, што може да вклучува употреба на колачиња или слични технологии за идентификување на вашиот прелистувач или уред. Ние ги користиме овие информации за управување со нашата веб-страница, за откривање и спречување на неовластен пристап и за подобрување на услугата за клиенти. Правната основа е нашиот легитимен интерес за подобрување на корисничкото искуство на нашата веб-страница и обезбедување прилагодена, релевантна содржина во согласност со вашите интереси. Кога ја посетувате нашата веб-страница, ние автоматски ги снимаме датумот, времето и времетраењето на вашата посета, како и името на вашиот интернет провајдер и веб-страницата од каде што сте дојдени. Автоматски добиваме информации за количината на преземени податоци, прелистувачот и оперативниот систем и уредот што го користите. Автоматски собраните податоци ќе бидат анонимни штом ќе бидат собрани.

Важно е да се напомене дека оваа функционалност е целосно необврзувачка и ние не ја спроведуваме без ваша согласност. За повеќе информации во врска со нашата политика за колачиња и упатства за управување со вашата согласност посетете www.nissan.mk/kolacinja

4. КОЈ ИМА ПРИСТАП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

Во нашата компанија, пристап до вашите податоци можат да добијат само оние контакти на кои им се потребни тие информации за исполнување на нашите договорни и законски обврски и само до оној степен што е неопходен.

Одговорното лице ќе ги проследи вашите лични податоци до нашата матична компанија Nissan International SA, Zone d’Activités La Pièce 12, 1180 Rolle, Sḱčlḱlčḱuisse, во следниве случаи:

-          да ја реализирате вашата нарачка кога ќе одлучите да купите автомобил;

-          да ги подобриме нашите услуги преку спроведување на истражување на задоволство (Voice of Customer);

-          да решава жалби / гарантни побарувања;

-          за целите на статистиката и известувањето.

Можеме да ги споделиме вашите лични информации со нашите партнери – даватели на услуги, кога ги обработуваме сите или дел од вашите лични информации, до степен потребен за извршување на задачите што ни се доверени (на пример, хостирање на нашата веб-страница или мобилна апликација, обезбедување услуги поврзани со работењето или одржувањето веб-страници преку обезбедување услуги поврзани со испраќање комерцијални понуди, спроведување анкети и сл.) Вашите лични податоци ќе бидат пренесени на овластени служби само за одредени функции и во таа надлежност.

Ние ќе ги споделиме вашите лични податоци со трети лица ако за тоа вие сте дале ваша согласност, можеме да ги споделиме и со нашите договорни партнери во Србија, Франција, Швајцарија, Словенија, Хрватска, Германија и Шпанија доколку имаат обврска да обработуваат податоци за нас, понекогаш ова е потребно заради природата на работата, бидејќи тоа е наша договорна обврска или истата се заснова на ваша согласност. На овој начин ќе добиете релевантни информации за нашите производи и услуги и би го знаеле само она што ве интересира.

Ние ги пренесуваме вашите лични податоци на трети лица со цел да ги исполниме сите законски обврски, административни или судски одлуки, само на овластени служби, поради нивните должности и одговорности. Во некои случаи, од Менаџерот за обработка на податоците (одговорното лице) може да се побара да ги достави вашите лични податоци до локалните власти, агенциите или органите на ЕУ. Во согласност со важечкиот закон, ние сме должни да ги обезбедиме овие информации по определено барање. Покрај тоа, Менаџерот за обработка на податоците (одговорното лице) може да ги чува вашите лични податоци во согласност со прописите на Република Северна Македонија или ЕУ. Пример за ова е регулативата на ЕУ е за повлекување на потенцијално штетни возила. Во согласност со оваа регулатива, ние мора да ги чуваме личните информации и деталите за контакт на сите лица кои поседуваат автомобили од нашиот бренд, за да можеме да ве известиме за какво било повлекување. Податоците што се чуваат за усогласеност во никој случај нема да се користат за други цели, бидејќи тоа е спротивно на законот.

Напоменуваме дека не се протега на веб-страници на трети страни до кои можете да пристапите преку врски од нашите веб-страници.

Колку што е можно, вашите податоци се хостирани на сервери во Европската економска област (ЕЕА). Меѓутоа, бидејќи некои од нашите даватели на услуги се наоѓаат во земји надвор од ЕЕА, вашите лични информации се обработуваат во тие земји. Во согласност со одлуката за соодветност на Европската комисија, некои земји обезбедуваат соодветно ниво на заштита на личните податоци. Сепак, некои земји може да имаат различни регулативи за лични податоци од Европската унија. Во овој случај, ние посветуваме посебно внимание на осигурувањето дека овој трансфер е извршен во согласност со важечките прописи и воспоставувањето мерки за заштита кои обезбедуваат ниво на заштита на вашата приватност и вашите основни права еднакви на оние што ги нуди Европската унија (особено со користење на стандардни договорни клаузули на Европската комисија).

Ние ќе ги откриеме вашите лични информации само на оние лица назначени со оваа Политика за приватност и нема да ги продаваме или тргуваме со нив. Ние гарантираме дека информациите што ни ги доверивте се безбедни. Тоа е нашата главна цел.

5. КОИ СЕ ВАШИТЕ ПРАВА?

Право на пристап до податоци / информации: имате право да знаете кои лични податоци ги обработуваме, од кои извори и за кои цели го правиме тоа. Соодветно на тоа, ви дозволуваме да контактирате со нас во кое било време и да побарате да ви ги испратиме овие информации.

Право на корекција на податоците: имате право да побарате корекција на сите грешки во вашите лични податоци. Наша должност е да обезбедиме точност на личните информации што ги обработуваме, а кои се трудиме да ги осигураме секогаш кога ќе ве контактираме. И покрај нашите најдобри напори, некои од податоците што ги обработуваме може да бидат неточни. Во овој случај, ние се обврзуваме да го исполниме вашето барање за корекција на податоците.

Право на бришење податоци / заборавање: имате право да побарате да ги избришеме вашите лични податоци. Ние сме должни да го исполниме вашето барање, освен ако не треба да ги чуваме вашите податоци во согласност со законот. Менаџерот за обработка (одговорното лице) се обврзува да ги избрише вашите лични податоци од сите бази на податоци или да ги направи анонимни, во врска со обработката за која сте дале ваша согласност.

Право на пренос на податоци: имате право да побарате вашите лични податоци да ви бидат испратени во структурирана и често користена форма. Менаџерот за обработка, се обврзува да одговори на ова барање во рок од 30 дена по поднесувањето на барањето. Ние ќе ви испратиме само лични информации што ни ги доставивте или што ги добивме од јавно достапни извори или од нашите партнери.

Право на ограничување на обработката на податоците: во согласност со Општата регулатива, во одредени случаи имате право да ја ограничите обработката на лични податоци. Ние спроведовме длабинска анализа на нашите методи и средства за обработка и не најдовме случаи за кои е потребно ограничување на податоците. Сите барања според ова право ќе се сметаат за повлекување на согласноста и соодветно на тоа, Менаџерот за обработка повеќе нема да ви испраќа никакви известувања освен најпотребните.

Право на приговор: Општата регулатива го гарантира правото на приговор за каква било обработка. Сите приговори ќе се сметаат за повлекување на вашата согласност и соодветно на тоа, менаџерот за обработка повеќе нема да ви испраќа никакви комуникации освен најпотребните.

Автоматско донесување одлуки: ние не спроведуваме автоматско донесување одлуки, освен за прилагодено рекламирање преку Интернет, за кое претходно ќе добиевме ваша експлицитна согласност. Можете да ја одземете вашата согласност во секое време.  

Право, во секое време да ја повлечеме вашата согласност за обработка на вашите лични податоци за целите за кои ги собравме, без да се наруши законитоста на обработката на податоците извршени врз основа на согласност за нивно одземање.

За какви било прашања во врска со обработката на податоците или вашите права или во случај на злоупотреба на вашите податоци, контактирајте го службеникот за заштита на податоците на е-пошта: bojan.kucinoski@renault.mk.

Доколку постои повреда на заштитата на вашите лични податоци што може да претставува висок ризик за вашите права и слободи ние ќе ве известиме веднаш, а по можност во рок од 72 часа.

Кога работиме со поплаки во врска со обработка на лични податоци што не можеме да ги решиме директно со вас, соработуваме со надлежните регулаторни тела. Имате право на правна заштита. Можете да контактирате со Агенцијата за заштита на личните податоци во Република Северна Македонија. Пред секоја апликација, контактирајте нè за да го решиме вашиот проблем заедно.

6. КОЛКУ ДОЛГО ГИ ЧУВАМЕ ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ?

Во согласност со прописите, ние се обврзуваме да ги чуваме вашите лични податоци само за времето потребно за исполнување на специфичната цел на обработка. Со цел да ги пресметаме овие периоди на чување и задржување на податоци, првенствено се потпираме на следниве критериуми:

o   времетраење на договорот: доколку имате договор со нас;

o   времето потребно за обработка на барањето или жалбата;

o   вашиот интерес и вашите одговори на нашите промотивни пораки.

o  потребата да се оддржи одредена историја на вашата интеракција со нас, за добро управување со нашите деловни односи;

o  наши законски или договорни обврски.

Треба да чуваме некои од вашите лични информации во архивите за да можеме да одговориме на какви било правни постапки и за време на важноста на прописите пропишани со важечките закони.

Доколку имате договор со нас, вашите лични податоци се чуваат максимум 15 години по вашата последна активност.

Сите податоци се зачувани во информатичката околина на Менаџерот за обработка (одговорното лице), која има многу високи безбедносни стандарди и во која работи стручен тим кој работи на можни проблеми.

7. АЖУРИРАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРИВАТНОСТ

Ние редовно ја прегледуваме усогласеноста на нашата Политика за приватност. Нашата политика за приватност може да се промени со текот на времето. Во согласност со оваа Политика за приватност, ние нема да ги намалиме вашите права без ваша изречена согласност. Сите промени во оваа Политика на приватност ќе ги објавиме на оваа веб-страница и ќе ве известиме во случај на големи промени.

Ви благодариме за довербата и лојалноста.

Декември 2020 година.